Γενικό Μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών Τμήματος Οδοντιατρικής

1. Αριθμός Συνεδρίασης Συνέλευσης Τμήματος Οδοντιατρικής : 342/21.2.2017
Η Συνέλευση του Τμήματος Οδοντιατρικής του ΑΠΘ στη συνεδρίασή της με αριθμό 342/21.2.2017 ενέκρινε το γενικό μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας σύμφωνα με τις διατάξεις του 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
Το μητρώο αυτο ισχύει για έξι μήνες οπότε πρέπει να επικαιροποιηθεί.