Εσωτερικός Κανονισμός Διδακτορικών Διατριβών

 
Η Διδακτορική Διατριβή, εκπονείται στο Τμήμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148.Α.2008).
Η χρονική διάρκεια για την εκπόνηση της διατριβής δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν. 3685/2008 και
τον Εσωτερικό Κανονισμό Διδακτορικών Διατριβών του Τμήματος Οδοντιατρικής.
 
Από το 1992 και μέχρι τον Ιούνιο 2008, η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής διεπόταν από τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2083/92 (ΦΕΚ 159.Α.1992), σύμφωνα με το οποίο  η χρονική διάρκεια για την εκπόνηση της διατριβής δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) έτη από την ημερομηνία καθορισμού του θέματος.