Εργαστήριο Προσθετικής

Οριζόντιο μενού

Γενικά

Το Εργαστήριο Προσθετικής ιδρύθηκε το 2017, με την Υπουργική Απόφαση 25209 π.ε./2017 (ΦΕΚ 692 7-3-2017 τ.Β΄) κατόπιν συγχώνευσης των Εργαστηρίων:

(α) Εργαστήριο Ακίνητης Προσθετικής και Προσθετικής Εμφυτευματολογίας [Ιδρύθηκε το 1971, με το Β. Διάταγμα 413/1971 (ΦΕΚ 126/24-6-1971 τ.Α΄), με την ονομασία Εργαστήριο Ακίνητης Οδοντικής Προσθετικής και μετονομάστηκε σε Εργαστήριο Ακίνητης Προσθετικής και Προσθετικής Εμφυτευματολογίας το 1997, με την Υπουργική Απόφαση αριθμ. Β1/437/1997 (ΦΕΚ 993/7-11-97 τ.Β΄)] και

(β) Εργαστήριο Οδοντικής και Ανωτέρας Προσθετικής, [Ιδρύθηκε το 1959, με το Ν. Διάταγμα 3974/1959 (ΦΕΚ188/7-9-1959 τ.Α΄)].

Ανήκει στον Τομέα Προσθετικής.

 

Το Εργαστήριο Προσθετικής έχει ως βασικό σκοπό την εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών στα γνωστικά αντικείμενα: 1) της Ακίνητης Προσθετικής και Προσθετικής Εμφυτευματολογίας, 2) της Οδοντικής και Ανωτέρας Προσθετικής και 3) της Οδοντικής και Κρανιοπροσωπικής Εμβιομηχανικής.

 

Το Εργαστήριο Προσθετικής έχει ως αποστολή:

 1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου σε θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου και αποτελούν μέρος του προγράμματος σπουδών.
 2. Την εκπαίδευση (θεωρητική, πρακτική και κλινική άσκηση) ειδικευμένων επιστημόνων στα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει το Εργαστήριο και προβλέπεται από το νόμο.
 3. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής εφόσον οι στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου.
 4. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένου κύρους επιστημόνων.
 5. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/1984 (Τεύχος Α αριθμ. 53).
 6. Την παροχή γνωμοδοτήσεων (δικαστήρια κτλ.) σε θέματα που άπτονται των γνωστικών αντικειμένων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 7. Τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διάθεση δεδομένων.
 8. Την ανάληψη συμβουλευτικών ή αναπτυξιακών έργων και μελετών με σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών της κοινωνίας.
 9. Την έκδοση περιοδικών.

 

Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται το Εργαστήριο Προσθετικής αφορά στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

 1. Το γνωστικό αντικείμενο της Ακίνητης Προσθετικής και Προσθετικής Εμφυτευματολογίας καλύπτει τουλάχιστον ένα αυτοτελές γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου και περιλαμβάνει την ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση επιστημονικών μεθόδων αποκατάστασης με ακίνητες συμβατικές προσθετικές αποκαταστάσεις, με σύνθετες προσθετικές αποκαταστάσεις, με προσθετικές επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις σε ασθενείς όλων των ηλικιών, την κλινική φυσιολογία και παθολογία του στοματογναθικού συστήματος, την Σύγκλειση, τις Κρανιογναθικές Διαταραχές και τα υλικά αναπλαστικών, αποκαταστατικών και αναγεννητικών εφαρμογών.
 2. Το γνωστικό αντικείμενο της Οδοντικής και Ανωτέρας Προσθετικής καλύπτει τουλάχιστον ένα αυτοτελές γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου και αφορά την ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση επιστημονικών μεθόδων αποκατάστασης της εμφάνισης και λειτουργίας με συμβατικές κινητές και επιεμφυτευματικές προσθετικές αποκαταστάσεις, σε ασθενείς όλων των ηλικιών με μερική ή ολική νωδότητα, ή στοματογναθοπροσωπικά ελλείμματα αποσκοπώντας στη βελτίωση της στοματικής και γενικότερης υγείας. Επίσης, περιλαμβάνει τα υλικά αναπλαστικών, αποκαταστατικών και αναγεννητικών εφαρμογών.
 3. Το γνωστικό αντικείμενο της Οδοντικής και Κρανιοπροσωπικής Εμβιομηχανικής καλύπτει ένα τουλάχιστον αυτοτελές γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου και αφορά την ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση επιστημονικών και κλινικο-εργαστηριακών μεθόδων προσθετικής θεραπείας των μερικώς ή ολικώς νωδών ασθενών, την ανάπλαση οδοντικών, στοματικών και κρανιοπροσωπικών ελλειμμάτων με βάση τις αρχές της Ιστοτεχνολογίας, Γενετικής μηχανικής, Βιοπληροφορικής, Βιοδιαγνωστικής, Εμβιοθεραπευτικής και Εμβιομιμητικής.

 

 

 

Διευθυντής εργαστηρίου: 
Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι: 

Ευάγγελος Ξιμίνης - ΕΔΙΠ

Καρακασίδου Ευρώπη - ΕΤΕΠ

Καμαλακίδης Σάββας