Πρακτικό ΚΕΕ για την ανάδειξη εκπροσώπων με αναπληρωματικούς ΕΔΙΠ