Τσίρλης Αναστάσιος

Αποχωρήσαντες
Τηλέφωνο: 
(+30) 2310 999511
Ώρες συνεργασίας: 
9-5 κάθε μέρα
Σπουδές - Τίτλοι: 

1976: Πτυχίο Οδοντιατρικής
1988: Διδακτορική Διατριβή

Ακαδημαϊκή σταδιοδρομία: 

1981: Επιστημονικός Συνεργάτης, Εργαστηρίου Ακτινοδιαγνωστικής και Εξακτικής της Οδοντιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.
1989: Λέκτορας, , Εργαστηρίου Ακτινοδιαγνωστικής και Εξακτικής της Οδοντιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.
1994: Επίκουρος Καθηγητής Εργαστηρίου Ακτινοδιαγνωστικής και Εξακτικής της Οδοντιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.
1998: Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστηρίου Ακτινοδιαγνωστικής και Εξακτικής της Οδοντιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.
2010: Καθηγητής του παραπάνω Εργαστηρίου που μετονομάσθηκε σε Εργαστηρίο Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής, Χειρουργικής Εμφυτευματολογίας και Ακτινολογίας της Οδοντιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Μέλος Επιστημονικών Εταιρειών: 
 • International Association for Dental Research (CED)
 • Στοματολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος.
 • Πανελλήνια Εταιρεία Ιατρικής Πληροφορικής.
 • Εταιρεία Βιοϊατρικής Έρευνας και Ζώων Εργαστηρίου.
 • Ελληνική Εταιρεία Οστεοενσωμάτωσης.
 • Balkan Stomatological Society.
Οργανωτική και Διοικητική δραστηριότητα: 
 • 1983: Οργανωτική υποεπιτροπή του 9th World Congress of International Association for Maxillo - Facial Surgery.
 • 1994: Μέλος της επιτροπής για τον προγραμματισμό εκδηλώσεων του Οδοντιατρικού Τμήματος του Α.Π.Θ. στα πλαίσια του έτους που είχε ορισθεί ως έτος «Υγείας του Στόματος».
 • 1996 - 2003 και 2003 - σήμερα: Συντονιστής Μέλος της τριμελούς επιτροπής για την οργάνωση και λειτουργία της Βιβλιοθήκης του Οδοντιατρικού Τμήματος από το της παραπάνω επιτροπής.
 • 1996 - 2001: Μέλος της επιτροπής φοιτητικών ζητημάτων
 • 2000: Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος της τριμελούς κύριας ομάδας υποβολής πρότασης του Επιχειρησιακού προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, στα πλαίσια του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΕΠΕΑΕΚ Ι), υποπρόγραμμα 3, μέτρο 3.1, ενέργεια 3.1α του Τμήματος Οδοντιατρικής με τίτλο «Αναμόρφωση του Προγράμματος Σπουδών - Συγγράμματα και Ανάπτυξη της Βιβλιοθήκης του Τμήματος Οδοντιατρικής του ΑΠΘ».
 • 1996-1999: Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Οδοντιατρικής
 • 1999-2004, 2007-2009 και από το 2011: Συντονιστής της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Οδοντιατρικής
 • 2003-2005: Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος της διαχείρισης του Έργου με τίτλο «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και Εισαγωγή Νέου Εκπαιδευτικού Υλικού στο Τμήμα Οδοντιατρικής του ΑΠΘ» του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ), υποπρόγραμμα 3, μέτρο 3.1, ενέργεια 3.1α
 • 2003-2005 και 2005-2007: Εκλεγμένος Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Οδοντιατρικής, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και εκπρόσωπος του Τμήματος στη Σύγκλητο του ΑΠΘ.
 • Συντονιστής στο μάθημα της Εξακτικής στις εξετάσεις ΔΙΚΑΤΣΑ και μετέπειτα  ΔΟΑΤΑΠ  Οδοντιατρικής του ΑΠΘ.
 • Μέλος της Επιτροπής Δημιουργίας Τομέα Βασικών Επιστημών.
 • 2004: Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του 24ου ΠΟΣ, Θεσσαλονίκη                            
 • 2005: Μέλος της Επιτροπής Κατάρτισης και Υλοποίησης Προγράμματος Μετεκπαίδευσης και Συνεχούς Επιμόρφωσης Οδοντιάτρων (ΕΜΣΕΟ) που όρισε ο Υπουργός Υγείας.
 • 2006: Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του 26υ ΠΟΣ, Αθήνα
 • 2009: .Συντονιστής της Οργανωτικής Επιτροπής του 29ου ΠΟΣ., Ιωάννινα
Ερευνητική δραστηριότητα - Προγράμματα: 

1. "Αξιολόγηση των κυκλοφορούντων στην Ελλάδα οδοντιατρικών ακτινολογικών μηχανημάτων από την άποψη των προδιαγραφών ασφαλείας, καθώς και έλεγχος των συνθηκών εργασίας των Ελλήνων οδοντιάτρων, όσον αφορά την ακτινοπροστασία". Έγγραφο υπ' αριθμ. πρωτ. 320/11-3-85, της επιτροπής ερευνών του Α.Π.Θ.
2. "Παραγωγή ενώσεων παραγώγων του θειαζολίου με πιθανή τοπική αναισθητική δράση. Έλεγχος της δράσης, της νευροτοξικότητας και της τοξικότητας των ενώσεων με ειδικές φυσιολογικές μεθόδους".
Σε συνεργασία με τα εργαστήρια Φυσιολογίας Ζώων, Τμήματος Βιολογίας Α.Π.Θ. και Φαρμακευτικής Χημείας, Τμήματος Φαρμακευτικής Α.Π.Θ.
‘Εγγραφο υπ' αριθμ.πρωτ.5664/4-1-93, της επιτροπής ερευνών του Α.Π.Θ. αριθμός προγράμματος Ε/042.
3. ΠΕΝΕΔ 1999 (ΕΔ99 Νο 643) με θέμα «Βιοενεργά σχήματα μεταφοράς αυξητικών παραγόντων σε θεραπευτικές εφαρμογές κατευθυνόμενης οδοντινικής και οστικής αναγέννησης: Βασική έρευνα και προκλινικές δοκιμασίες». Χρονική περίοδος 1999-2001. Χρηματοδότηση από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας - Τεχνολογίας.
4. ΠΕΝΕΔ 2003, με θέμα «Εφαρμογή της γέλης εμπλουτισμένου σε αιμοπετάλια πλάσματος στην κατευθυνόμενη οστική αναγέννηση - αποκατάσταση τεχνικών οστικών ελλειμμάτων και τεχνητών καταγμάτων σε πειραματόζωα». Ερευνητικό πρόγραμμα  με χρηματοδότηση ΓΓΕΤ. Πρόγραμμα ενίσχυσης του ερευνητικού δυναμικού Κωδικός έργου 03ΕΔ765. Σε συνεργασία με την Χειρουργική κλινική του Κτηνιατρικού Τμήματος του ΑΠΘ.
6. ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ. Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα Πανεπιστήμια. Κωδικός έργου 80932, Απρίλιος 2005, θέμα: «Η επίδραση της μικροκινητικότητας των μεμβρανών και οστικών μοσχευμάτων στην κατευθυνόμενη οστική αναγέννηση. Ιστολογική και ιστομορφομετρική μελέτη σε πειραματόζωα». Ρόλος, μέλος της ερευνητικής ομάδας. 

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά: 

1. A. Veis, P. Trisi, S. Papadimitriou, A. Tsirlis, N. Parisis, A. Desiris, R. Lazzara. «Osseointegration of Osseotite® and machined titanium implants in autogenous bone graft. A histologic and histomorphometric study in dogs». Clin Oral  Impl Res 15, 2004, 54-61.
2.  A. Veis, A. Tsirlis, N. Parisis. « Effect of Autogenous Harvest Site Location on the Outcome of Ridge Augmentation for Implant Dehiscences». Int J Periodontics Restorative Dent 2004, 24: 155-163.
3. N. Dabarakis, A. Tsirlis, N. Parisis, G. Spyridopoulos, C. Papaefthimiou.«An in vitro Experimental Study of the Action of Local Anaesthetics on Myocardium». Oral Biosci Med 2004, 1(3): 213-217.
4. A. Tsirlis. «Clinical Evaluation of Immediate Loaded Upper Anterior Single Implants». Implant Dent 2005, 14:94-103.
5. N Parissis, A Kondylidou-Sidira, A Tsirlis and P Patias. «Conventional radiographs vs digitized radiographs: image quality assessment» Dentomaxillofacial radiology 2005, 34,353-356.
6. N. Dabarakis, A. Veis, A. Tsirlis, N. Parisis, N. Maroufidis. «Needlees local anesthesia: Clinical evaluation of the effectiveness of the jet anesthesia INJEXTM in local anesthesia in dentistry». Quintessence International. 38(10):2007, 572-576
7. A. Veis, S. Papadimitriou, P. Trisi, A.Tsirlis, N. Parissis, J. Kenealy «Osseointegration of Osseotiteâ and machined-surfaced titanium implants in membrane covered critical sized defects. A histologic and histo-metric study in dogs». Clin Oral Implants Res 18, 2007, 153-160.
8. Alexander A. Veis, Nikolaos N. Dabarakis, Nikolaos A. Parisis, Anastasios T. Tsirlis, Theodora G. Karanikola, Dimitra V. Printza. «Bone Regeneration Around Implants using Spherical and Granular forms of Bioactive Glass Particles». Implant Dentistry 2006, 15(4):386-394
9. C.Angelopoulos, N. Parissis, S.Karamanis, S.Mantegari, F.Masood, A.Tsirlis «Digital panoramic radiography image quality of a storage phosphor system : A comparison with film-based panoramic radiography». Journal of Oral Maxillofacial Surgery 2008 66 (10) :2130-2135.
10. A. Veis, K. Kougias, A. Tsirlis, N. Parissis, C. Papadopoulou, G. Romanos. «Evaluation of the osteogenic pontential in artificial defects, with and without the exlusion of bone marrow in the rabbit tibia». Int. J Oral Maxillofac. Implants 2009, 24: 1054-1060.
11. A. Tsirlis, Th. Karanikola, N. Dabarakis, K. Liverdos, M. Charisi, «Comparative in vitro study of relative anesthetic potency of ropivacaine and lidocaine"   "Research Journal of Pharmacology", 4(1): 1-4, 2010.
12. Arapostathis KN, Dabarakis NN, Coolidge T, Tsirlis A, Kotsanos N. (2010). Comparison of acceptance, preference and efficacy between jet injection INJEX and local infiltration anesthesia in 6-11 year old dental patients. Anesthesia Progress, 57, 3-12.
13. A. Veis, N. Parissis, A. Tsirlis, C. Papadeli, G. Marinis, A. Zogakis «Evaluation of the peri-implant marginal bone  loss using modified abutment connections in various crestal level placements» Int. J Periodontics Restorative Dent. 2010 Dec 30(6): 609-17.
14. T Lillis, A Ziakas, KKoskinas, A Tsirlis and G Giannoglou «Safety of Dental Extractions During Uninterrupted Single or Dual Antiplatelet Treatment». American Journal of Cardiology 2011, 108: 964-967, 1 October
15. K Koskinas, T Lillis, A Tsirlis, N Katsiki, G Giannoglou and A Ziakas. Dental Management of Antiplatelet-Receiving Patients: Is Uninterrupted Antiplatelet Therapy Safe? Angiology 2012 63: 245
 

Selected publications in Greek Journals: 

1. Α. Τσίρλης, Ν. Νταμπαράκης, Ν. Παρίσης, Ι. Λαυρεντιάδης «Αξιολόγηση της αναισθητικής ικανότητας τοπικών αναισθητικών διαλυμάτων που παρασκευάζονται στην Ελλάδα». «Το Στόμα», 2002,30:123-127.
2. Ν. Νταμπαράκης, Α. Τσίρλης, Ι. Λαυρεντιάδης, Σ. Καραμάνης. «Η επίδραση της δεξτράνης στο βαθμό δραστικότητας των τοπικών αναισθητικών (in vitro ηλεκτροφυσιολογική μελέτη)». Οδοντοστοματολογική Πρόοδο, 2003, 57(1):117-123
3. Α. Τσίρλης. «Άμεση αποκατάσταση συγγενών ελλείψεων άνω πλαγίων τομέων με οστεοενσωματούμενα οδοντικά εμφυτεύματα». Εμφυτευματολογία, 2003, 7/3:193-204.
4. Α. Τσίρλης. «Η άμεση μη λειτουργική φόρτιση ως μέσο διατήρησης των μαλακών ιστών σε μετεξακτικά μονήρη οδοντικά εμφυτεύματα». Εμφυτευματολογία, 2004, 8/4:323-334.
5. Α. Βέης, Α. Τσίρλης, Δ. Τσουκαλάς, Ν. Παρίσης, Μ. Ζουλιανίτη.«Έλεγχος της ανύψωσης του εδάφους του ιγμόρειου άντρου με τη χρήση οστικών μοσχευμάτων Biogran και Bio-Oss συγκριτικά με την τεχνική των Οστεοτόμων. Κλινική και ακτινογραφική μελέτη».  «Στόμα», 2005, 33:263-273.
6. Α. Τσίρλης, Κ. Λιβέρδος. «Οδοντιατρική Αντιμετώπιση Ασθενών με καρδιακές αρρυθμίες». «Οδοντοστοματολογική Πρόοδος» 2006, 60(1):125-136
7. Α. Τσίρλης, Θ. Λιλλής «Οι ιδιαιτερότητες του διαβητικού ασθενούς και η αντιμετώπισή του στο οδοντιατρείο». «Στοματολογία» 2006, 63(2):2-14
8. Αν. Τσίρλης, Θ. Λιλλής «Αλλεργικές αντιδράσεις σε υλικά που χρησιμοποιούνται στην ενδοδοντία» «Ενδοδοντολογία», 1(1):53-58, 2006
9. Θ. Καρανικόλα, Σ. Τσαρτσάλης, Α. Τσίρλης, Μ. Μυρωνίδου - Τζουβελέκη. «Στατίνες και Οστική Αναγέννηση: Εφαρμογές στην Οδοντιατρική» Επιθεώρηση Κλινικής Φαρμακολογίας και Φαρμακοκινητικής 27:43-46, 2009

Μονογραφία/ες: 

«Ο μηχανισμός δράσης των τοπικών αναισθητικών» Αν. Τσίρλης.  University studio, Θεσσαλονίκη, 1996.
Βιβλία
1. «Επείγουσες Καταστάσεις στο Οδοντιατρείο. Α. Τσίρλης. Βιβλίο, Διδακτικό  σύγγραμμα, Φωτοτυπωτική, Θεσσαλονίκη, 1997.
2. "Τοπική Αναισθησία στην Οδοντιατρική". Δ. Ιακωβίδης, Α. Τσίρλης. Φωτοτυπωτική, Θεσσαλονίκη, 1992. Διανέμεται ως διδακτικό σύγγραμμα
3. «Χειρουργική Οδοντικών Εμφυτευμάτων».  Α. Τσίρλης, Ν. Παρίσης. Εκδόσεις Λίτσας  2001. Διανέμεται ως διδακτικό βιβλίο    
4. «Σημειώσεις Χειρουργικής Στόματος» Ν. Παρίσης, Α. Τσίρλης. Φωτοτυπωτική, Θεσσαλονίκη 2008. Διανέμεται ως διδακτικό  βιβλίο
5. Οδοντιατρική Ακτινολογία Ν. Παρίσης, Α. Τσίρλης, Χρ. Αγγελόπουλος. Εκδόσεις Λίτσας, 2013. Διανέμεται ως διδακτικό  βιβλίο