Αποτελέσματα για την ανάδειξη εκπροσώπων ΕΤΕΠ στα συλλογικά όργανα του Τμήματος