Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων και Αφίσα του ΔΠΜΣ "Ιατρική Πληροφορική" 2018-2019