ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΚΟ - ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 
Τελικοί Πίνακες Δικαιούχων Υποτροφιών EKO του έτους 2018-2019, όπως εγκρίθηκαν από τον ΕΛΚΕ  (Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας), στη συνεδρίαση με αρ.  752/19-03-2019).
 
Αναλυτικά:
1) Πίνακας τακτικών( επιλεγέντων) ανά Τμήμα
2) Πίνακας αναπληρωματικών (επιλεγέντων και μη)
3) Πίνακας απορριφθέντων
 
Από τη  Γραμματεία