Προκήρυξη ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης, κατεύθυνση Διερμηνείας, ΑΠΘ

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι έως 30 Μαΐου 2019.

Συνημμένα αρχεία: