Προκήρυξη για την ανάδειξη εκπροσώπων ΕΤΕΠ στα συλλογικά όργανα του Τμήματος