Προκήρυξη για την ανάδειξη εκπροσώπων ΕΔΙΠ στα συλλογικά όργανα του Τμήματος