Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού στο 85819