Οδηγός Σπουδών

 
 
Τελευταία Αναμόρφωση Πτυχών του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών το 2019-20 (απόφαση Συγκλήτου 2998/22-7-2019)
 
Ο e-οδηγός σπουδών βρίσκεται στο σύνδεσμο της ΜΟΔΙΠ:
https://qa.auth.gr/el/studyguide/240000018/current/instructors
 
Ο πλήρης Οδηγός Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2019-20 είναι υπό κατασκευή

Συνημμένα: