Οδηγός Σπουδών

 

 

Τελευταία Αναμόρφωση Πτυχών του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών το 2019-20 (απόφαση Συγκλήτου 2998/22-7-2019)

 

Ο e-οδηγός σπουδών βρίσκεται στο σύνδεσμο της ΜΟΔΙΠ:

https://qa.auth.gr/el/studyguide/240000018/current/instructors