Επιτροπή Επιστημονικού Εξοπλισμού

Συντονιστής: 
Μέλη της Επιτροπής: