Πρακτικό ΚΕΕ για την εκλογή εκπροσώπων ΕΔΙΠ στα Συλλογικά Όργανα του Τμήματος