Πρακτικό ΚΕΕ για την εκλογή εκπροσώπων ΕΤΕΠ στα Συλλογικά Όργανα του Τμήματος