Ανακοίνωση για τα πρακτικά μαθήματα <<Εισαγωγή στις κλινικές δεξιότητες και την πρακτική άσκηση>>