ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟΜΑ Ι-ΙΙ και ΙΙΙ-IV

Υπενθυμίζω για τους παλαιότερους φοιτητές τις ύλες των εξετάσεων για τα συνεξεταζόμενα μαθήματα : Στοματολογία Ι - ΙΙ και ΙΙΙ - ΙV.