Επιτροπή Προγραμματισμού και Διαχείρισης Υλικών

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:
α) καταγραφή, οργάνωση και κωδικοποίηση όλων των υλικών και εργαλείων του Τμήματος
β) τυποποίηση της διαδικασίας προμηθειών από την Αποθήκη προς τις Κλινικές και τα Εργαστήρια
γ) εφαρμογή του νέου Προγράμματος της Αποθήκης του Τμήματος και η εκπαίδευση των χρηστών (Γραμματείες) σε αυτό
δ) τυποποίηση των διαδικασιών για τις Απογραφές, καθώς και
ε) τεχνική βοήθεια στη διενέργεια των διαγωνισμών προμήθειας αναλώσιμων οδοντιατρικών υλικών και εργαλείων
 
Μηχανογράφηση Συστήματος Διαχείρισης Υλικών:   Χρήστος Γκόγκος, αναπληρωτης καθηγητής
Μηχανογράφηση Συστήματος Διαχείισης Αποθήκης:  Χρήστος Γκόγκος, αναπληρωτής καθηγητής
Διαχείριση Προμήθειας Υλικών, Πληρωμές Προμηθευτών:  Ολυμπία Φακαλή, οικονομικός σύμβουλος
Υπεύθυνος Αποθήκης: Ιουλιάννα Κατσούλη
Θέματα Μηχανογραφικής Υποστήριξης: Κωνσταντίνος Παπάς
Μέλος Επιτροπής: Χρυσή Παπαδέλη, μέλος ΕΔΙΠ

Μέλη της Επιτροπής: