Ελεγκτική Επιτροπή

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων της Εποπτείας και γενικότερα της Οικονομικής Διαχείρισης του Τμήματος.