Καββαδία - Τσατάλα Σμαράγδα

Αποχωρήσαντες
Τηλέφωνο: 
(+30) 2310 999544
Σπουδές - Τίτλοι: 

• Πτυχίο Οδοντιατρικής Σχολής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 11 Μαΐου 1974 (Πιστοποιητικό Αρ.1)
• Διδακτορικό Δίπλωμα Οδοντιατρικής Σχολής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 3 Απριλίου 1986 (Πιστοποιητικό Αρ.2)
• Άδεια Ασκήσεως Οδοντιατρικού επαγγέλματος 9 Ιουνίου `1974 (Πιστοποιη-τικό Αρ.3)
• Τίτλος Ειδικότητας Ορθοδοντικής 20 Φεβρουάριου 1992 (Πιστοποιητικό Αρ.4)

Τιμητικές διακρίσεις: 

1. Από την Ορθοδοντική Εταιρεία Ελλάδος για την προσφορά μου στο έργο της Εταιρείας .(Πιστοποιητικά Αρ.20)

2.ΚΡΙΤΗΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

1. Το Στόμα
2. Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση
3. Journal of Clinical Periodontology

Μέλος Επιστημονικών Εταιρειών: 

1. Οδοντιατρικός Σύλλογο Θεσσαλονίκης
2. Ορθοδοντική Εταιρεία Ελλάδος
3. Ορθοδοντική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος
4. Στοματολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος
5. European Orthodontic Society
6. World Federation of Orthodontics (
7. Στοματολογική Εταιρεία της Ελλάδος
8. Ελληνική Εταιρεία Ορθοδοντικής και Γναθοπροσωπικής Μελέτης και Έρευνας
9. Ελληνική Εταιρεία Οδοντιατρικής Μελέτης και Έρευνας.
10. Balkan Stomatological Society
11. Σύλλογος Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού του Τμήματος Οδο-ντιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
12. Σύλλογος Αποφοίτων Οδοντιατρικής Σχολής ΑΠΘ

Ερευνητική δραστηριότητα - Προγράμματα: 

1..Σύμφωνα με το έγγραφο της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης αρ. 305/31-3-1979, μου δόθηκε άδεια να επισκεφθώ δημοτικά σχολεία με σκοπό τη μελέτη οδοντογναθι-κών ανωμαλιών σε παιδιά ηλικίας 9-12 ετών
2 .Συμμετείχα σε ερευνητικό πρόγραμμα που χρηματοδοτήθηκε από την Επιτροπή Ερευνών του Α.Π.Θ. βάσει της υπ' αριθμ. 43/12-2-1985 απόφασής της, με σκοπό την έρευνα για τον καθορισμό της συχνότητας και τη μελέτη των οδοντικών και ο-δοντογναθικών ανωμαλιών παιδιών πρώτης και δεύτερης τάξης γυμνασίου στη Β. Ελλάδα, της οποίας επιστημονικός υπεύθυνος ήταν ο καθηγητής κ. Γ. Κολοκυθάς
3..Συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα με θέμα: « Διερεύνηση του οδοντογναθο-προσωπικού συστήματος των Ελλήνων ηλικίας 20-25 ετών. Κλινικοστατιστική με-λέτη». ΚΕΣΥ 2911/92. (επιστημονικώς υπεύθυνος Γ. Κολοκυθάς).
4..Συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα με θέμα: «Μελέτη του οδοντογναθοπρο-σωπικου συστήματος ασθενών με αιμοσφαιρινοπάθειες.». ΚΕΣΥ 2975./92 (επι-στημονικώς υπεύθυνος Γ. Κολοκυθάς).
5. Συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα με θέμα «Μελέτη του οδοντογναθοπρο-σωπικού συστήματος ενηλίκων Ελλήνων ασθενών με αιμοσφαιρινοπάθειες». (επι-στημονικώς υπεύθυνη Σ. Καββαδια)
6. Συμμετοχή στο κοινό ερευνητικό πρόγραμμα της Ευρωπαικής Ένωσης “Socra-tes- OrthODL” των Πανεπιστημίων Γκέτεμποργκ Σουηδίας, Μονάχου Γερμανί-ας, Μπέργκεν Νορβηγίας και Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με θέμα « Εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα σύγχρονα ηλε-κτρονικά μέσα με δικτυακή επικοινωνία για την επιστημονική συνεργασία των Ορθοδοντικών Εργαστηρίων των Πανεπιστημίων και Μεταπτυχιακή διαπανεπι-στημιακή εκπαίδευση από απόσταση»(επιστημονικώς υπεύθυνος Γ. Κολοκυθάς, συντονιστής Α Αθανασίου).