Κινητικότητα Φοιτητών Erasmus

Θα θέλαμε, με αφορμή την έναρξη της περιόδου υποβολής αιτήσεων των φοιτητών που ενδιαφέρονται να μετακινηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για Σπουδές, να σας ενημερώσουμε σχετικά με τις διαδικασίες υλοποίησης του προγράμματος που θα ισχύσουν για την ακαδημαϊκή χρονιά 2016-2017 και σας αφορούν, και να παρακαλέσουμε για τις δικές σας ενέργειες.
 
Α. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  • Μετά το τέλος της περιόδου υποβολής των αιτήσεων (12 Φεβρουαρίου έως 3 Μαρτίου 2016) και την αρχική επεξεργασία τους από το ΤΕΕΠ, οι Συντονιστές ECTS θα παραλάβoυν τις αιτήσεις που αφορούν φοιτητές της Σχολής/ Τμήματός σας, προκειμένου να προχωρήσετε, σε επίπεδο Σχολής /Τμήματος, στην επιλογή αυτών που τελικά θα μετακινηθούν.
  • Η επιλογή θα πρέπει να γίνει βάσει της διαδικασίας που έχει εισηγηθεί η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και αποφάσισε η Σύγκλητος του ΑΠΘ (βλ. συνημμένο έγγραφο αρ. πρωτ. 22653/31-03-2014), σύμφωνα πάντα με τις σχετικές οδηγίες της Εθνικής Μονάδας (ΙΚΥ) του Προγράμματος Erasmus+. Η διαδικασία περιγράφεται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (https://eurep.auth.gr/el/students/studies/evaluation) .
    • Η διαδικασία επιλογής συντονίζεται από τους Συντονιστές ECTS κάθε Σχολής/ Τμήματος.
    • Η επιλογή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την 1η Απριλίου 2016, το αργότερο, προκειμένου να ενημερωθούν τα Ιδρύματα Υποδοχής, μέσα στις ορισμένες από αυτά προθεσμίες. Η επιλογή της Σχολής /Τμήματος θα οριστικοποιείται με την κατάθεση ειδικού φύλλου αξιολόγησης που συμπληρώνεται με ευθύνη του Συντονιστή ECTS, οι οποίοι έχουν οριστεί με απόφαση του αρμοδίου οργάνου κάθε Σχολής/ Τμήματος σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις (Υπ. Απόφαση Φ5/89656/Β3/ΦΕΚ Β’ 1466/2007, αρ. 5). Η κατάσταση με τους Συντονιστές ECTS κάθε Σχολής/ Τμήματος βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας (https://eurep.auth.gr/el/coordinators/studies) .

 
Β. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
 

  • Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα απευθυνθούν πιθανώς σε σας προτού υποβάλλουν στο Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων τη σχετική αίτηση, για την παροχή πληροφοριών σχετικά με πρόγραμμα σπουδών των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων για τα οποία είσαστε υπεύθυνοι.
  • Προκειμένου να διασφαλιστεί η αναγνώριση των σπουδών του φοιτητή στο Ίδρυμα Υποδοχής, θα σας ζητηθεί από τους επιλεγέντες φοιτητές η υπογραφή της Αίτησης-Δήλωσης όπου καταγράφεται η σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Σχολής/ Τμήματος, και υπογράφεται από εσάς, τον Υπεύθυνο της Διμερούς Συμφωνίας και τον Πρόεδρο της Σχολής/ Τμήματος.

 
Σας αποστέλλεται, επίσης, για ενημέρωσή σας, ο σύνδεσμος με τις Διμερείς Συμφωνίες της Σχολής/ Τμήματός σας με Ιδρύματα του εξωτερικού https://new.eurep.auth.gr/el/agreementslist . Παρακαλούμε να ενημερώσετε το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων για ενδεχόμενα λάθη ή παραλείψεις που μπορεί να εντοπίσετε.
Για περισσότερες πληροφορίες που σχετίζονται με την όλη διαδικασία μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο του ΤΕΕΠ (https://eurep.auth.gr/el/students/studies) . Για άλλες διευκρινίσεις, παρατηρήσεις και κάθε υποστήριξη που ενδεχομένως χρειάζεστε, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στα τηλέφωνα: Λιόλιος Ν. 995169, Ζυγούρη Θ. 995438 και Χ. Τριανταφυλλίδου 991336.